Almindelige bestemmelser hos lej1rum.dk for leje af opbevaringsrum

Lej1rum.dk ejes og drives af:

Friis Holding Maribo ApS
Bays Vej 2, 4930 Maribo
Telefon 40 11 80 57
E-mail: info@sydhavsflyt.dk
CVR nr.: 32452914

SÅDAN BESTILLER DU ET DEPOTRUM PÅ LEJ1RUM.DK

  • Vælg det eller de ønskede ledige rum
  • Bestil eventuelt tilbehør
  • Gå til bestilling, og indtast dine oplysninger, og ønsket betalingsmåde
  • Når du har gennemført din bestilling vil du modtage en e-mail bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling

FOR DIG DER BETALER MED BETALINGSKORT:

  • Når vi har behandlet din bestilling vil du modtage en endelig ordrebekræftelse og faktura på e-mail, som indeholder oplysninger om koder, rummets nr. mv.
  • Beløbet trækkes på din konto
  • Der er herefter adgang til dit rum.

FOR DIG DER BETALER MED BANKOVERFØRSEL

  • Når vi har modtaget din betaling, behandler vi din bestilling. Herefter  vil du modtage en endelig ordrebekræftelse og faktura på e-mail, som indeholder oplysninger om koder, rummets nr. mv.
  • Beløbet trækkes på din konto
  • Der er herefter adgang til dit rum.

SÅDAN BETALES DEN MÅNEDLIGE LEJE

Hver måned, på den dato der fremgår af din ordrebekræftelse eller på “Min Side”, trækker vi det aftalte lejebeløb for dit/dine rum.

PERSONOPLYSNINGER
Betalingen behandles af vores godkendte eksterne betalingsformidler, ePay, , der opbevarer dine personlige oplysninger fortroligt, krypteret og efter gældende regler.

Dine kortoplysninger er således ikke kendt af lej1rum.dk

Når du opsiger dit rum hos lej1rum.dk opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år. Du kan til hver tid få indsigt i hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, ved at kontakte os.

NYT BETALINGSKORT
Hvis du har fået nyt betalingskort, bedes du kontakte os. Du vil herefter få tilsendt et link til at indtaste dine nye kortoplysninger.

1. HOVEDPUNKTER
Depotrummet må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må ikke opbevares madvarer eller ildelugtende varer, eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods, ligesom det ikke er tilladt at opbevare/medbringe dyr i det lejede og på lageret.
Alle opbevarede effekter henstår for lejers regning, forsikring og risiko. Dog kan der tegnes særskilt opbevaringsforsikring hosLej1rum.dk
Affald eller glemte møbler, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.
Rygning forbudt på området.
Opbevaringsafgiften opkræves hvert måned forud. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. Mangler betaling, spærres adgang til rummet.
Vedr. opsigelse og fraflytning. Når rummet er tømt, gives besked på mail eller telefon til Lej1rum. Gives der ikke besked om fraflytning, fortsætter aftalen.

2. DET LEJEDES ANVENDELSE
2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods.
2.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin, batterier og lignende væsker. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.
2.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.
2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.
2.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede jf. pkt. 4.3.
2.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og uden tilbagebetaling af lejebeløbet.
2.7 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.
2.8 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.
2.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

3. FORSIKRING
3.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Oftest kan lejer varsle eget forsikringsselskab om adr. ændring for egen indboforsikring.
Dog kan der tegnes særskilt opbevaringsforsikring hos Lej1rum.dk

4. ADGANG TIL OG TILSYN MED DET LEJEDE
4.1 Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for udvidet adgang til det lejede.
4.2 Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en kode, som giver adgang til området. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer
4.3 Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang / udleveret kode til området, er lejer ansvarlig for disse personers brug af koden m.v. efter pkt. 4.2
4.4 Det lejede aflåses af lejer med hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.
4.5 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt, jf. pkt. 6.3. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

5. LEJENS STØRRELSE, BETALING OG REGULERING
Betaling af leje
5.1 Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver ikke fremsendt særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100,- der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.
Ved for sen betaling beregnes der morarente med 2 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.
5.2. Udlejer kan med 1 måneds skriftligt varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende depotrum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.
5.3. Der kan betales med betalingskort, MobilePay eller bankoverførsel.
5.4. Ved betaling med betalingskort trækkes lejebeløbet fra kortet på den dag lejeperioden påbegyndes. Ved betaling af ny lejeperiode, trækkes beløbet når den nye lejeperiode påbegyndes.

    

6. LEJERS MISLIGHOLDELSE
6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.
6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.
6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge / bortskaffe de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2.. Eventuelt provenue fra salget bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.
6.4 Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso hos vores inkasso partner. Der vil lejer, få muligheden for at underskrive et frivilligt forlig inkl. en afdragsordning. Lejer kan efter underskrivelse af det frivillige forlig inkl. en afdragsordning frit afhente det opbevarede, og dette skal ske inden 10 dage efter underskrift af frivillige forlig. Det frivillige forlig skal være aftalt med vores inkasso partner, som fremsender dette til underskrift af lejer. Underskriften kan derefter ske i den afdeling hvor depotrummet er lejet. Lejerens kode vil stadig være spærret, og derfor skal lejer afhente det opbevarede i åbningstid på hverdage mellem 10.00 og 17.00. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage, fra underskrivelse af det frivillige forlig, vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet. Udebliver lejen eller ønsker lejer ikke at benytte den omtalte mulighed for en afdragsordning, vil det opbevarede, den 20. i den tredje skyldige måned blive bortskaffet/ bortsolgt uden yderligt varsel. Et evt. bortsalg vil ske ved, at to afLej1rum.dk udpegede købere af brugsting m.m. giver to uafhængige tilbud, og lejers effekter vil blive solgt til højestbydende. Lejer kan ikke efterfølgende gøre indsigelse mod salget, eller det beløb effekterne måtte være solgt til.
6.5 Udlejers udøvelse rettighederne i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist.

7. OPSIGELSE
7.1 Lejers opsigelse
Lejemålet forsætter indtil lejer med 14 dages skriftligt varsel opsiger lejemålet. Der gives ingen refusion, dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden. Ved fraflytning inden for 30 dage fra lejemålets start gives ingen forholdsmæssig refusion af 1. måneds leje.
Gives der ikke besked om fraflytning, fortsætter aftalen. Husk at tage hængelåsen af, ellers gælder din opsigelse ikke.
7.2 Udlejers opsigelse
Udlejer kan opsige lejemålet med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

8. FRAFLYTNING AF DET LEJEDE
8.1 Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.
8.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveres ulåst.

9. ØVRIGE BESTEMMELSER
9.1 Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.
9.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.
Adresseændring og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer
Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.
Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af den korrekte kode har lejers samtykke til at få adgang til det lejede.
Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede. Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse, afgifter p.g.a. alarmopkald eller anden falsk alarm.
Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.
Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen. Alle tvister i forbindelse med nærværende lejekontakt afgøres ved retten, og er gældende når lejeren ikke er forbruger.